Folkis
– an equal structure plan


Development of an equal structure plan for Norra Folkparken - Haninge municipality. In collaboration with Max Goldstein (The Landscape Team)

The starting point for the design process is that we, MYCKET & Landskapslaget, together with the municipality's planners Sofie Nilsson and Eljesa Kasa create a tight, creative and thoughtful team. In an innovative and productive process - where we learn from each other - we examine, analyze and formulate a structural plan with an unwavering equality focus. Our joint team constitutes a broad representation where everyone enriches the process based on their respective experiences, skills and know-how. Additional perspectives are addressed through MYCKETs developed role play exercises, which we embedd into our joint workshops.

The path to the final product takes place through a co-creation process supported and managed by MYCKET & Landskapslaget. Through our considerable experience in process management, we have developed a joyful method characterized by generous hospitality. It is based on care and listening, creates a great ability to take advantage of the unpredictable, the complex and the irritating. Something that is a prerequisite for being able to implement spatial equality. We set up the work so that the form of participation is a completely integrated part of the project's implementation. The structure plan is jointly designed by the entire team through knowledge exchange, sketching and spatial design which is developed through concrete proposals, D-I-G's (Doing-in-groups/workshops) and role-plays/activities. MYCKET & Landskapslaget support with memory notes, drawing in CAD, structuring, convening, summarizing analyzes and descriptions and producing diagrams and illustrations/renderings.

The structure plan will be published in march 2024.
Folkis
– en jämlik strukturplan
Framtagande av jämlik strukturplan för Norra Folkparken - Haninge kommun. I samarbete med Max Goldstein (Landskapslaget)

Utgångspunkten för designprocessen är att vi, MYCKET & Landskapslaget, tillsammans med kommunens planarkitekter Sofie Nilsson och Eljesa Kasa skapar ett tight, kreativt och eftertänksamt team. I en nyskapande och produktiv process – där vi lär av varandra – undersöker, analyserar och formulerar vi en strukturplan med ett orubbligt jämlikhetsfokus. Vårt gemensamma team utgör en bred representation där alla berikar processen utifrån sina respektive erfarenheter, färdigheter och kunnande. Ytterligare perspektiv adresseras genom av MYCKET utvecklade rollspelsövningar, som vi bakar in i våra gemensamma verkstäder.

Vägen till slutprodukt sker genom en medskapandeprocess stöttat och förvaltat av MYCKET & Landskapslaget. Genom våra betydande erfarenheter av processledning har vi utvecklat en lustfylld metod som karakteriseras av ett generöst värdskap. Det bygger på omsorg och lyssnande, skapar stor förmåga att ta vara på det oförutsägbara, det komplexa och det som skaver. Något som är förutsättningar för att kunna genomföra rumslig jämlikhet. Vi lägger upp arbetet så att deltagandeformen är en helt integrerad del av projektets genomförande. Strukturplanen utformas gemensamt av hela teamet genom kunskapsutbyte, skissande och rumsligt gestaltande som utvecklas genom konkreta förslag, D-I-G’s (verkstäder/workshops) och rollspel/aktiviteter. MYCKET & Landskapslaget stöttar med minnesanteckningar, ritande i CAD, strukturerar, sammankallar, sammanfattar analyser och beskrivningar och tar fram diagram och illustrationer/renderingar.

 Strukturplanen i sin helhet publiceras i mars 2024.