NOVA
– Tools and Methods
for Norm Creative
InnovationTo reach the height of innovation, we need to challenge norms. For support, Vinnova has together with MYCKETs Mariana Alves Silva and design researchers Karin Ehrnberger, Åsa Wikberg Nilsson and Marcus Jahnke (editor) produced the method material NOVA, with graphic design by Bastion Agency Studio Lab. With this, it should be easier to achieve inclusive innovation processes for solutions that contribute to a more equal society.

Norm-creative innovations can cover everything from less stereotypical products and services to more inclusive environments and social contexts. Nova focuses on norms that discriminate, but the content is useful in all innovation contexts. The material is based on the seven grounds of discrimination that are regulated by law: gender, gender identity or expression, ethnic affiliation, religion or other beliefs, disability, sexual orientation and age.

This material consists of 54 cards that can be used to promote creativity and collaboration. Read more about NOVA and download the whole toolkit for free here! Order printed copy here!

NOVA
– verktyg och metoder
för normkreativ
innovationFör att nå innovationshöjd behöver vi utmana normer. Till stöd har Vinnova tillsammans med MYCKETs Mariana Alves Silva och designforskarna Karin Ehrnberger, Åsa Wikberg Nilsson och Marcus Jahnke (redaktör) tagit fram metodmaterialet NOVA, med grafisk form av Bastion Agency Studio Lab. Med hjälp av det ska det bli lättare att uppnå inkluderande innovationsprocesser för lösningar som bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Normkreativa innovationer kan handla om allt ifrån mindre stereotypa produkter och tjänster till mer inkluderande miljöer och sociala sammanhang. Nova fokuserar på normer som diskriminerar, men innehållet är användbart i alla innovationssammanhang. Materialet utgår från de sju diskrimineringsgrunderna som regleras i lag: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

I NOVA finns konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa inkluderande, normkreativa lösningar. Materialet är baserat på praktisk erfarenhet och forskning från en mängd olika projekt och studier. Formatet är valt för att gynna kreativitet och samverkan i workshopform.

Läs mer om NOVA och ladda ned metodkitet gratis här! NOVA i tryckt format kan beställas till exempel här, eller här!