Take place


Skapande skola [“Creative school”] among trolls and humans.

Together with groups of 7-8 year olds from primary schools in Söderköping municipality, we form temporary architectural offices and building communities. We examine what architecture can be based on the task of creating spaces for fantastic creatures and beings. Imagine if troll folks, fairies and elves are our clients; what should we build then? What would the houses look like? The questions act as catalysts for creation as well as a method for exploring how we are affected by the environments around us. Who are they built for? And who invented them? How can we change so that a site also fits others? What can we do (expand, remove, transform) with what usually surrounds us to evoke magical places where trolls and humans can dance together in the twilight? The workshops take place outdoors along the hiking path Östgötaleden and we build with trash and treasures we collect on site.

Skapande skola is ordered via the municipality of Söderköping, financed by a grant from the Swedish Arts Council. The grant aims to give students in primary school the opportunity to develop their own creativity as well as experience and develop an understanding of professional artistic and cultural expressions.Äga rum


Skapande skola bland troll och människor.

Tillsammans med grupper av 7-8 åringar från grundskolor i Söderköpings kommun bildar vi tillfälliga arkitektkontor och bygg-gemenskaper. Vi undersöker vad arkitektur kan vara utifrån uppgiften att skapa en plats för fantastiska varelser och väsen. Tänk om trollfolk, älvor och vättar är våra beställare; vad ska vi bygga då? Hur skulle husen se ut? Frågorna fungerar som drivkraft för vårt skapande och är också en metod för att utforska hur vi påverkas av miljöer som finns runt omkring oss. För vem är den byggd? Och vem har hittat på den? Hur kan vi förändra så att det också passar andra? Vad kan vi göra (bygga ut, dra ifrån, transformera) med det som vanligtvis omger oss för att locka fram magiska platser där lortatyg och oknytt dansar fritt i skymningen? Verkstäderna äger rum utomhus längs med Östgötaleden och vi bygger med skräp och skatter som vi samlar på platsen.

Skapande skola sker genom Söderköpings kommun, finansierat med bidrag från Kulturrådet. Bidraget syftar till att elever i grundskolan ska få möjlighet att utveckla sitt eget skapande samt uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck.