Troll finds treasures

What is trash, and what is treasure?

Every year Konsthall C and Farsta's municipal preschools jointly invite an artist to work with the five-year-olds in the district, in a project called Konst i Förskolan (Art in Preschool).

This year's edition (2023) of Konst i Förskolan focuses on how we view our surroundings, and how people can change their attitude towards what is being thrown away. Troll Hittar Skatter (Trolls find treasures) connects to the preschool's theme "Children's voices in a sustainable Farsta", and aims to introduce the art group MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier and Thérèse Kristiansson) and their artistic research work, where “troll vision” is a  central concept, in a preschool context. MYCKET believes that troll vision is a way of working with sustainability. The group says:

- By fantasizing about things we cannot know, the mystical or mythological, we create relationships with what is around us. We need to imagine a living, prosperous planet where people do not see themselves as rulers but live together with everything else. Otherwise, humanity has little chance of surviving the environmental disaster.

During September and October, preschool teachers and children have been able to participate in workshops led by MYCKET and Konsthall C's pedagogues Malin Dahlberg and Birgitta Adolfsson. The result is shown at Konsthall C in November and December.

It goes without saying that all participating artists should be able to see and show their art. Therefore Konsthall C holds four openings a day during the three-week exhibition period. Over 1,000 children visit the art gallery to see and discuss what they
have built together.

On the weekends, starting on the opening day 25/11, there is an opportunity for family, art lovers and other trolls to visit the exhibition. Konsthall C's educators will also be on hand to help anyone who wants to make their own amulet, braid a wizard's tail and dance a wizard's dance. Everyone is welcome, and the workshops are completely free.

With courtesy by Konsthall C: www.konsthallc.se

Troll hittar skatter - Konsthall C
Artistic direction: MYCKET
25 november–10 december 2023

Photos by Louise Helmfrid.

Troll hittar skatter

Vad är skräp, och vad är skatter?

Konsthall C och Farstas kommunala förskolor bjuder varje år gemensamt in en konstnär att arbeta med femåringarna i stadsdelen, i ett projekt som kallas Konst i förskolan.

Årets  upplaga (2023) av Konst i förskolan fokuserar på människors syn på sin omgivning, och hur vi kan förändra vår attityd till det som slängs. Troll hittar skatter knyter an till förskolans tema “Barns röster i ett hållbart Farsta”, och syftar till att introducera konstgruppen MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson) och deras konstnärliga forskningsarbete, där trollsyn, hjärtmarker och lånebruk är centrala begrepp, i en förskolekontext. MYCKET menar att trollsynen är ett sätt att arbeta med hållbarhet. Gruppen berättar:

- Genom att fantisera om sånt som vi inte kan veta, det mystiska eller mytologiska, skapar vi relationer med det som finns runt omkring oss. Vi behöver föreställa oss en levande, välmående planet där människor inte ser sig som härskare utan lever tilsammans med allt annat. Annars har mänskligheten liten chans att överleva miljökatastrofen.

Under september och oktober har förskolepedagoger och barn fått delta i workshops under ledning av MYCKET och Konsthall Cs pedagoger Malin Dahlberg och Birgitta Adolfsson. Resultatet visas på Konsthall C i november och december.

Det är självklart att alla deltagande konstnärer ska få se och visa sin konst. Därför genomför Konsthall C fyra vernissager om dagen under den tre veckor långa utställningsperioden. Över 1000 barn besöker konsthallen, för att se och diskutera det gemensamma konstverket.

På helgerna, med start på vernissagedagen 25/11, så finns det möjlighet för familj, konstälskare och andra troll att besöka utställningen. Då finns även Konsthall Cs pedagoger på plats för att hjälpa alla som vill att göra sin egen amulett, fläta trollsvans och dansa trolldans. Alla är välkomna, och workshoparna är helt gratis.

Tack till Konsthall C för text: www.konsthallc.se

Troll hittar skatter - Konsthall C
Under ledning av konstgruppen MYCKET
25 november–10 december 2023

Foto av Louise Helmfrid.