When Walls Speak
Girls Like Us #13


In the publication When Walls Speak, the 13th edition of the magazine Girls Like Us, MYCKET writes and creates the basis for an architectural history that has not been described before - the queer (night) club's architecture. We claim the club's importance for many individuals' raison d'être which has made many justice struggles possible.

The work is based on studies we conducted within the framework of the six-year research project The Club Scene where we tested spatial constellations in full scale with both guests and co-creators. That experience is the basis for a special way of working with architecture that works inclusively in practice. A basic principle in the methodology is to intertwine form and content, regardless of format. It's the same way we write to reach a broad audience. In ten chapters, the reader is guided through the architecture of the nightclub. In room after room, we tell concretely how we can create inclusive environments. Order
here!

Many thanks to Girls Like Us, The Swedish Arts Grants Committee, the foundation and the association Arkus and the foundation Längmanska kulturfonden who supported the publication!


När väggar talar
Girls Like Us #13
I publikationen When Walls Speak, det trettonde numret av tidskriften Girls Like Us, skriver MYCKET fram och skapar grunden för en arkitekturhistoria som förut inte beskrivits – (natt)klubbens arkitektur. Vi hävdar klubbens betydelse för många individers existensberättigande som gjort flertalet rättvisekamper möjliga.

Arbetet bygger på studier vi genomförde inom ramen för det sexåriga forskningsprojektet Clubscenen där vi prövade rumsliga konstellationer i full skala med både gäster och medskapare. Erfarenheterna ligger till grund för ett särskilt sätt att arbeta med arkitektur som fungerar inkluderande i praktiken. En grundprincip i metodiken är att fläta samman form och innehåll, oavsett format. Det är på samma sätt vi skriver för att nå fram till en bred målgrupp. I tio kapitel leds läsaren igenom nattklubbens arkitektur. I rum för rum berättar MYCKET konkret hur vi kan skapa inkluderande miljöer i praktiken. Beställ
här!

Stort tack till Girls Like Us, Konstnärsnämnden, stiftelsen och föreningen Arkus och Stiftelsen Längmanska kulturfonden som stöttat publikationen!