Troll Perceptions
in the Heartlands


– artistic research
to widen our imagination capacity

Once upon a time, humans lived in harmony with Earth. Trolls, fairies, and other spirits roamed freely around the villages of Sweden. Then came an era when humans started exploiting nature, pushing Earth to her limit. In the process they shut out all the conversations and relations they used to have with their non-sentients neighbors. Now, there is an acute need for radically different imaginaries of how to live with Earth again.

In Trollperception in the Heartlands, we turn to folktales and legends to reconnect to that time when people in our regions lived closer to, and were more subordinated to nature. Trollperception in the Heartlands is a transdisciplinary design project emerging out of southern rural Sweden, expanding the formal field used to generate sustainable future scenarios through site-specific crafting and crafting video animations informed by folktales and mythology.

Tied to
Linnaeus university Design+Change during a three-year period, the project delves into trolls, spirits, and animism together with a diverse network of affiliated collaborators from various disciplines and geographical locations. We will craft together, while simultaneously mediating and sharing these artworks through filmed animations - investigating what new and unforeseen knowledge can be derived from the process itself. The aim is to explore troll perception through artistic research, and to create and share viable ways of designing and living for the future. Returning people to a dialogue with Earth and its fellow creatures.

Trollsyn
i hjärtmarkerna


– konstnärlig forskning
som vidgar vår föreställningsförmåga

Hur kan vi hitta ett sätt att leva MED naturen istället för av den? Hur kan vi formge och bygga utan att förbruka? Vad kan folksagor och sägner lära oss om en smartare resursanvändning? Det är fokus i MYCKETs nya forskningsprojekt knutet till Linnéuniversitetet. Projektet heter ”Trollsyn i hjärtmarkerna – konstnärlig forskning som vidgar vår föreställningsförmåga”, och det tar sin utgångspunkt i vår tids ohållbara resursanvändning. Vi behöver förstå hur vi kan fortsätta att leva på vår planet utan att förbruka den och här spelar formgivning och arkitektur en viktig roll eftersom dagens produktion och byggnation kräver mycket resurser och skräpar ner.

Forskningsprojektet hämtar inspiration från folksagor och sägner om troll och andra mytologiska väsen, och tar avstamp i det post-humana forskningsfältet, kritiska ursprungsbefolkningsteorier och queerfeminism. Syftet är att anknyta till en tid då människor levde närmare naturen och var underkastade naturens krafter. Och på så sätt påminna om metoder som fallit i glömska och få fatt i det vi ännu inte vet.

Att använda sin trollsyn
Med trollsyn menar vi att vara uppfinningsrik och tänka annorlunda kring vad vi i dagens samhälle tror att vi behöver och hur vi tror att det ska göras. Projektet handlar om framtidsforskning, att genom trollsyn utveckla en helt annan blick, som ser bortom det vi är vana vid. Vad kan vi göra med trä som vi hittar i skogen, eller plast som någon slängt? Kan vi skapa något fantastiskt av det som ses som skräp? Trollen fungerar som ett slags drivkraft för formgivning.

Projektet kommer utvecklas i glesbygdsområden i Östergötland och Småland – som vi i MYCKET kallar våra hjärtmarker. Utgångspunkten är Östgötaleden. Tanken är att utveckla miljöerna längs leden, berätta om platserna, bygga fysiska ting och skapa scenografier i naturen, allt utifrån vad vi hittar i naturen och med inspiration från folktron. Arbetet utförs i nära samarbete med snickare, skogsbrukare, hantverkare, konstnärer, teoretiker och animatörer, som har koppling till trakten. Närheten mellan landskap, människor och lokala verksamheter är viktig, eftersom vi vill pröva att hoppa över alla mellanled i processen från skog till färdig produkt, och inte använda oss av industrin. För att utveckla våra idéer och berättelser kommer vi jobba med film och animeringar för spridning i digitala kanaler.Lånebruk Vi vill utveckla metoder som utgår från lånebruk, alltså att vi lånar saker från naturen och när vi brukat klart dem kan vi lämna tillbaks dem. Genom trollsyn vill vi bort från möbelvaruhusets logik där trä ska uppföra sig som plast, där brädgårdens tryckimpregnerade plank sprider gift i marken för att aldrig kunna ruttna, och virkesindustrins bortsållning av så kallat ”skadat” trä, som visst går att använda och bidrar till att göra saker speciella, inte likriktade.

Centralt i projektet är att öka förståelsen för var olika material kommer ifrån, att skapa relationer till materialet istället för att använda det slentrianmässigt. Det handlar också om att ifrågasätta storstadsnormen inom design och arkitektur.

Vi vill utforska vårt trollseende för att skapa livsdugliga sätt att formge, bygga och agera, utan att förbruka eller förinta.