Troll Perceptions
in the Heartlands


– artistic research
to widen our imagination capacity


Once upon a time, humans lived in harmony with Earth. Trolls, fairies, and other spirits roamed freely around the villages of Sweden. Then came an era when humans started exploiting nature, pushing Earth to her limit. In the process they shut out all the conversations and relations they used to have with their non-sentients neighbors. Now, there is an acute need for radically different imaginaries of how to live with Earth again.

In Trollperception in the Heartlands, we turn to folktales and legends to reconnect to that time when people in our regions lived closer to, and were more subordinated to nature. Trollperception in the Heartlands is a transdisciplinary design project emerging out of southern rural Sweden, expanding the formal field used to generate sustainable future scenarios through site-specific crafting and crafting video animations informed by folktales and mythology.

Tied to Linnaeus university Design+Change during a three-year period, the project delves into trolls, spirits, and animism together with a diverse network of affiliated collaborators from various disciplines and geographical locations. We will craft together, while simultaneously mediating and sharing these artworks through filmed animations - investigating what new and unforeseen knowledge can be derived from the process itself. The aim is to explore troll perception through artistic research, and to create and share viable ways of designing and living for the future. Returning people to a dialogue with Earth and its fellow creatures.

Trollsyn
i hjärtmarkerna


– konstnärlig forskning
som vidgar vår föreställningsförmågaProjektet handlar om att hitta sätt att leva med naturen och inte på dess bekostnad. Utgångspunkten är att försöka förändra att formgivning och byggande idag sker på sätt som inte är hållbara. Vår idé är att folksagor och sägner kan lära oss om en smartare resursanvändning, eftersom de relaterar till en tid då människor levde närmare naturen och förstod att de var underkastade naturens krafter. Vi behöver förstå hur vi kan fortsätta att leva på vår planet utan att förbruka den och här spelar formgivning och arkitektur en viktig roll eftersom dagens produktion och byggnation kräver mycket resurser och skräpar ner.

Forskningsprojektet hämtar inspiration från folksagor och sägner om troll och andra mytologiska väsen, och tar avstamp i det post-humana forskningsfältet, kritiska urfolksteorier och queerfeministisk teori. Vi vänder oss också till mer eller mindre förbisedda hantverk och material för att påminna om metoder som fallit i glömska och få fatt i det vi ännu inte vet. Dessutom använder vi oss av och utvecklar konstnärliga metoder med rötter i immateriell kultur som scenkonst, performance och muntligt berättande. Detta konstnärliga forskningsprojekt är knutet till
Design + Change, Linnéuniversitetet och finansierat av Vetenskapsrådet (2021-24).

Att använda sin trollsyn
Med trollsyn menar vi att vara uppfinningsrik och tänka annorlunda kring vad vi i dagens samhälle tror att vi behöver och hur vi tror att det ska göras. Projektet handlar om att föreställa sig en framtid som ser bortom det vi är vana vid. Vad kan vi göra med trä som ratas av träindustrin, eller plast och annan deponi som någon slängt i skogen? Kan vi skapa något fantastiskt av det som ses som skräp? Trollen fungerar som ett slags drivkraft för formgivning.

Östgötaleden
Projektet utvecklas i glest befolkade områden i Östergötland och Småland – platser som vi i MYCKET kallar våra hjärtmarker. Här ingår vi i lokala sammanhang, under kortare eller längre tidsrymder. Östgötaleden utgör en viktig länk i projektet, vi sköter, utvecklar och reparerar miljöer längs leden, utifrån vad vi hittar i naturen och med inspiration från folktron. Arbetet utförs i nära samarbete med snickare, skogsbrukare, hantverkare, konstnärer, teoretiker och animatörer, alla med kopplingar till trakten. Närheten mellan landskap, människor och lokala verksamheter är viktig och vi prövar att kapa mellanled i processen från skog till färdig produkt för att motverka den distansering till den levande naturen som industriell och storskalig produktion medför. Våra idéer och berättelser utvecklas också genom filmer, ljudverk och animeringar som kan spridas, mångfaldigas och delas bortom den lokala platsen.

Lånebruk
Vi vill utveckla metoder som utgår från lånebruk, alltså att vi lånar saker från naturen och när vi brukat klart dem, kan vi lämna tillbaks dem. Genom trollsyn vill vi bort från möbelvaruhusets logik där trä ska uppföra sig som plast, där brädgårdens tryckimpregnerade plank sprider gift i marken för att aldrig kunna ruttna, och virkesindustrins bortsållning av så kallat ”skadat” trä, som visst går att använda och bidrar till att göra saker speciella, inte likriktade.

Centralt i projektet är att öka förståelsen för var olika material kommer ifrån, att skapa relationer till materialet istället för att använda det slentrianmässigt. Det handlar också om att ifrågasätta den hierarkiska uppdelningen mellan stad och landsbygd inom design och arkitektur. Vi vill utforska vårt trollseende för att skapa livsdugliga sätt att formge, bygga och agera, utan att förbruka eller förinta.

Undersökningarna uppvisas fortlöpande bland annat genom utställningar, animationer, öppna verkstäder, konferensbidrag och texter. Hittills;
(Re)configuring Territories 2021, Skogstokig – en vanföreställning om skador, TRÄ 2022 – Vad går det åt skogarna?, Troll Vision, Äga rum, Trollmors vagga, Transformations ’22: Symposium on artistic research in a time of change, Röster från Årstaskogen med ITAB – Index Teen Advisory Board.